Zeitplan

Stand Dezember 2023 3.+4. August   Weltcup Prilep Cup – Trophy of Prilep 5. August   Registrierung, Zeitnehmerbesprechung, Teammanagerbesprechung 6. August   Bauprüfung, Eröffnung 7. August   F1A 8. August   F1B 9. August   F1P 10. August   Reserve, Siegerehrung, Banquett